Kauko O. Uusila

”antakaa Hengen ohjata elämäänne” Gal.5:16

Me elämme ajassa, jossa voi olla haasteel-lista ylläpitää hengellisiä arvoja. Lähes kaikki ympärillämme oleva keskittyy materiaali-seen hyvinvointiin. Siitä on muodostunut joillekin ainoa olemassaolon tarkoitus. Kuitenkin ihmisen elämään kuuluu tärkeänä osana hänen hengellinen ulottuvuutensa. Meidän on syytä ymmärtää hengellisyys oikealla tavalla, ettemme sekoittaisi sitä muihin sitä muistuttaviin asioihin.

Ensinnäkin voimme huomata, että ei ole olemassa aitoa hengellisyyttä ilman Henkeä. Tällainen aito, puhdas hengellisyys voidaan kokea ainoastaan silloin, kun ihmisen elä-mässä on päässyt tapahtumaan suuri ja syvä muutos. Tätä muutosta Raamattu nimittää ”uudeksi syntymäksi”, (Joh.3:3,5–6; 1:12,13). Se tapahtuu Jumalan Hengen vaikutuksesta ja on edellytyksenä Jumalan valtakunnan näkemiselle ja sinne pääse-miselle. Tämä on lähtökohta ja perusta kaikelle aidolle ja puhtaalle hengellisyydelle. Ihmisellä voi olla halua, mielenkiintoa, hengellisten asioiden tutkistelua ja etsintää. Se kuitenkin osoittautuu tyhjäksi, koska vain Jumalan Henki voi synnyttää ja elävöittää hänessä aidon, puhtaan ja jalon hengellisyyden.

Hengellisyys on enemmän kuin vain uusi syntymä. Voisimme sanoa, että se on alku kaikelle. Me voimme ja meidän tulee antautua Jeesukselle Kristukselle niin, että meihin tulee asumaan Jumalan Pyhä Henki. Silloin meille annetaan kaikki, mitä tarvitsemme hengellisen elämän elämiseen. Voidaankin sanoa hengellisyyden olevan Jumalalle antautuneen ja Hänen tahtoonsa sitoutuneen elämän hedelmää. Olisiko tämän antautumisen ja sitoutumisen puuttuminen syynä monen ystävän hengelliseen kuivuuteen ja tyhjyyteen?

Hengellisyys on paljon enemmän kuin opinkappaleiden uskominen tai pitäy-tyminen tiettyjen säädösten, normien ja lakien alaisuudessa. Aito, puhdas hengel-lisyys luotaa syvemmältä. Sillä on hyvin läheinen suhde rakkauteen. Niinpä Paavali kirjoittaakin roomalaisille, että ”rakkaus toteuttaa koko lain” (13:10). Rakkaudessa hengellisyys ulottuu meidän motiiveihimme. Näihin sisäisiin motiiveihin ja arvoihin, syvään aitoon ja puhtaaseen hengellisyyteen perustuvat ulkoiset suorituksemme.

Aito, puhdas ja jalo hengellisyys syntyy ja kasvaa ihmisen sisimmässä. Siellä mihin ei kukaan toinen voi nähdä. Se kuitenkin tulee ilmi meistä käyttäytymisemme kautta. Markus evankeliumissaan puhuu asioista, jotka lähtevät ihmisen sydä-mestä, sisimmästä (Mark.7:20-23). Tämä tekojen lista ei ole kovin kaunista luettavaa. Samalla tavoin, kun pahat teot tulevat esille ihmisen sisimmästä, tulevat esille myös hänen hyvät tekonsa. Tekomme, käytöksemme ovat tulosta siitä, mitä sisäisesti olemme. Voidaankin sanoa, että aito hengellisyys syntyy ja/tai kuolee sisimmässämme.

Aikamme suuri haaste uskoville Jeesuksen omille on aidon, puhtaan, jalon ja Jumalan Hengestä syntyneen hengellisyyden uudelleenlöytäminen. Eksyttävän kaaoksen keskellä elävä yhteiskuntamme tarvitsee aidon kristillisen hengellisyyden synnyttämiä terveitä arvoja. Sellainen arvomaailma vastaanotetaan ainoastaan Jeesuksen henkilökohtaisen kohtaamisen ja tuntemisen kautta. Näiden arvojen tulee olla käytännöllistä todellisuutta, ei ainoastaan puheissamme vaan myös ja ennen kaikkea teoissamme.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää